หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
66737359 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
66735159 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667303 กฏหมายแรงงาน (Labor Law) 1/2560 (อาจารย์ณฤดี พรหมสุวรรณ)Self enrolmentข้อมูล
669516 Corporate Governance and Social Responsibility (1/2017)Self enrolmentข้อมูล
667461 Seminar in Human Resource Management (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667441 Compensation Management (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667341 การบริหารผลงาน 1/2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolment
667311 Human Resource Development (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
667357 Organization Development & Change Management (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
66720159 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2559Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ 2/2559Self enrolment
667623 Strategic Compensation Management 2/2559Self enrolmentข้อมูล
667441 Compensation Management 2/2559Self enrolmentข้อมูล
666361 การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 1/2559 (ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ (summer 2558)Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ 2/2558 (ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
666361 การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 1/2558 (ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
668313 Office management 2/2/2557Self enrolmentข้อมูล
668352 Communications Management 2/2557Self enrolmentข้อมูล
667305 Human Resource Management in Retail 2/2559 (ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่)Self enrolment