หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
667461 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
667441 Compensation Management 2/2560Self enrolmentข้อมูล
66720159 Human Resource Management 2/2560Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ (2/2560)Self enrolment
667431 การบริหารผลงาน (2/2560)Self enrolment
66732259 Employee Relations Management (1/2560) - อาจารย์ณฤดีSelf enrolment
66731159 Human Resource Development (1/2560) - ดร.กัญจนวลัยSelf enrolment
66737359 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
66735159 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667303 กฏหมายแรงงาน (Labor Law) 1/2560 (อาจารย์ณฤดี พรหมสุวรรณ)Self enrolmentข้อมูล
669516 Corporate Governance and Social Responsibility (1/2017)Self enrolmentข้อมูล
667461 Seminar in Human Resource Management (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667441 Compensation Management (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
667341 การบริหารผลงาน 1/2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolment
667311 Human Resource Development (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
667357 Organization Development & Change Management (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
66720159 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2559Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ 2/2559Self enrolment
667623 Strategic Compensation Management 2/2559Self enrolmentข้อมูล
667441 Compensation Management 2/2559Self enrolmentข้อมูล