• สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่าง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ  การประเมินงบลงทุน

    Self enrolment: 663212 การเงินธุรกิจ 2/2557