• ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ เพื่อให้ทราบขอบข่ายงานวาณิชธนกิจ ทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนให้คำแนะนำในการพิจารณาเลือกประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกรรม การพัฒนาและนำเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเงิน(หนี้) การร่วมลงทุน (Joint Venture) การซื้อขายกิจการ (Mergers & Acquisition) การนำบริษัทเข้า ทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ การเลือกหรือพัฒนาตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารงานของแต่ละองค์กร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันและโน้มในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องศึกษาจรรยาบรรณของวาณิชธนกรที่จะต้องดำรง

    Self enrolment: 663342 Investment Banking - การวาณิชธนกิจ (2/2559)
  • หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

    Principles and methods of applying accounting information for business management purposes - planning, controlling and decision making. Concept of cost classification, cost accumulation systems, activity based costing, standard costing system, performance analysis, cost-volume-profit relationship, budgeting and control process, investment analysis, financial reporting analysis, cash budgeting, modern management accounting techniques

    Self enrolment: 664332 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) ภาคเรียนที่ 2/2557