• แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์การตั้งครรภ์และการคลอด การพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกปกติในระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

   

  Self enrolment: 102201 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 (2/2559)
 • ปฏิบัติการมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝ้าคลอด การทำคลอด การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

  Self enrolment: 102303 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 (2/2559)
 • สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

  Self enrolment: 102516 สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์ (1/2559)
 • ศึกษาอิสระทางการพยาบาลมารดา-ทารกตามความสนใจของนิสิต

  Self enrolment: 102306 การศึกษาอิสระทางการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ summer/2558
 • แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์  การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอด  การพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกปกติในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วม  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

  Self enrolment: 102201 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 เทอม 2/2559
 • 102405 Practicum Maternity Nursing & Midwifery III

  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมทั้งรายที่มีภาวะปกติและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การเฝ้าคลอดและการทำคลอดในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์  โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

  Self enrolment: 102405 Practicum Maternity Nursing & Midwifery III
 • แนวคิด หลักการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

  Concepts and principles in family participatory holistic nursing for mothers during childbearing, fetuses and newborns with health problems by using nursing process , multicultural care, and related ethical issues

  Self enrolment: 102302 Maternity Nursing and Midwifery 2 (1/2560)