• ปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพและการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ ตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการสื่อสารเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องกับผู้รับบริการและทีมสุขภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณประเด็นทางจริยธรรม การตัดสินใจเชิงวิชาชีพ

    Self enrolment: 107315 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน 2559)