• แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ แนวคิดการดูแลและผู้ดูแล แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุต่างวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงตามวัยด้านชีวจิตสังคม ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และระยะสุดท้ายของชีวิต กระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ

    Self enrolment: 105301 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1/2559