ประเภทย่อย
กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (NU 30)
รายวิชาทั้งหมด 
10720259 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
107214 การพยาบาลพื้นฐาน 2 (2-2559)Self enrolmentข้อมูล
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม1/2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ แก้วมาตร)Self enrolmentข้อมูล
101403 การพยาบาลชุุมชน 3 เทอม 1/2559Self enrolmentข้อมูล
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 1/2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา คุณทรงเกียรติ)Self enrolmentข้อมูล
101201 การพยาบาลชุมชน 2/2558Self enrolment
101403 การพยาบาลชุมชน3 (2/2558)Self enrolment
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (2/2558)Self enrolmentข้อมูล
107214 การพยาบาลพื้นฐาน 2 เทอม 2/2558Self enrolmentข้อมูล
107504 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
101501 วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2/2559Self enrolmentข้อมูล
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 1/2558Self enrolment
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานSelf enrolmentข้อมูล
103202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (2/2557)Self enrolmentข้อมูล
107214 การพยาบาลพื้นฐาน 2 (2/2557)Self enrolmentข้อมูล
101541 วิทยาการระบาด 1/2554ข้อมูล
107101 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
107211 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 1/2558 (อ.สิริพิมพ์)Self enrolmentข้อมูล
107211 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล (1/2557)Self enrolmentข้อมูล