• หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ  ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค การทำงานผิดปรกติหรือไม่ทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับมะเร็ง ตลอดจนหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

  Self enrolment: 685213 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น (2/2558)
 • ความสำคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อันตรายจากกระบวนการปฏิบัติการทางการวิจัย การป้องกันอันตรายและการควบคุม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและความปลอดภัย การกำจัดของเสีย กิจกรรมความปลอดภัย การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

  Self enrolment: 680292 มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการในห้องปฏิบัติการวิจัย (Safety Standard and Management in Research Laboratory) 2/2557
 • ฝึกทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับรายงาน การศึกษาวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การโต้ตอบ การอภิปราย (สื่อสารในห้องแลปกับผู้ร่วมงาน) โดยเน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ตลอดจนการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  Practice listening, speaking, reading, and writing skills necessary for making reports, showing opinions, solving problems and discussions in professional situations, emphasize studying in small groups in order to practice using English in everyday situations related to one’s intended profession

  Self enrolment: 682271 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการแพทย์  (English for Medical Technology) 2/2557
 • หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี เนื้อหาคลอบคลุมถึงบทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค โรคมะเร็ง ผลเสียจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ การปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการทางซีโรโลยี

  Self enrolment: 317372 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ 2/2557
 • การวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาหรือซีโรโลยี ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา การทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนแอนติบอดี เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพจากซีรั่มผู้ป่วย การตรวจหาโมเลกุลที่เป็นตัวบ่งชี้ของการเกิดโรคหรือพยาธิสภาพของโรค การผลิตแอนติบอดี และการนำแอนติบอดีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์

  Self enrolment: 682312 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (Clinical Immunology II) 1/2557