• หลักการพื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เทคนิคการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจพิสูจน์บุคคล การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล การวิเคราะห์สารพิษและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา การวิเคราะห์อาชญากรรม การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์

  Self enrolment: 682476_นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences) 1/2560
 • ชนิดปรสิตที่พบมากในประเทศไทย โดยเน้นปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ศึกษาธรรมชาติ ชีววิทยา การเจริญพันธุ์ วงจรชีวิต การก่อโรค ชนิดของสัตว์พาหะ แหล่งระบาดและการแพร่กระจาย กลไกที่ร่างกายตอบสนองต่อปรสิตที่เข้าสู่ร่างกาย ความสัมพันธ์ของปรสิตและโฮสต์อันเป็นเหตุและผลของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น และการสร้างภูมิต้านทานต่อปรสิต เพื่อสามารถประยุกต์ ในการป้องกันทำลายและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต 

  Self enrolment: 680331 ปรสิตวิทยา (Parasitology) 1/2560
 • การวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาหรือซีโรโลยีในการวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา การทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนแอนติบอดี เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพจากซีรั่มผู้ป่วย การตรวจหาโมเลกุลที่เป็นตัวบ่งชี้ของการเกิดโรคหรือพยาธิสภาพของโรค การผลิตแอนติบอดี และการนำแอนติบอดีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์  

  Self enrolment: 682312 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (Clinical Immunology II) 1/2560
 • หลักการพื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์ การประยุกต์ กายวิภาคและสรีระของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะ สารน้ำในร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ วิธีการตรวจทางกายภาพ เคมี และทางกล้องจุลทรรศน์ของ ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง น้ำไขข้อ น้ำอสุจิ น้ำคร่ำ และของเหลวอื่น ๆ การตรวจโครโมโซม และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ตลอดจนการตรวจพิเศษเพื่อช่วยการวินิจฉัยโรค การอภิปรายผลการตรวจ ความสัมพันธ์ของผลการตรวจกับโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  Self enrolment: 682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย 2/2558
 • หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ การที่จุลชีพสามารถก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและจุลชีพ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ จุลินทรีย์ฃนิดเต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ ซึ่งรวมทั้ง แบคทีเรีย รา ไวรัส ริคเคตเซีย โปรโตซัว และโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว  การแยกและจำแนกชนิดของจุลชีพที่เพาะเลี้ยงไว้และจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยให้ได้เชื้อที่บริสุทธิ์ วิธีการทดลองที่ปลอดเชื้อ รวมทั้งการใช้กล้องจุลทัศน์ วิธีการรายงานผลการตรวจ ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อแบคทีเรียและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพทางห้องปฎิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ การแปลผลการควบคุมคุณภาพ             

  Self enrolment: 682321 จุลชีววิทยาคลินิก 2/2560
 • หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน ปฏิกิริยาระหว่างโฮสและจุลชีพ  พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ หลักการทางภูมิคุ้มกันที่ร่างกายใช้ต่อต้านการติดเชื้อ ยาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา การป้องกันให้พ้นจากการติดเชื้อวิทยาการระบาดวิทยา การแยกและจำแนกชนิดจากสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยรวมทั้งนำเทคนิคทางซีโรโลยีและความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค

  Self enrolment: 317371 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (MD) 1/2557
 • ลักษณะ โครงสร้าง หน้าที่และสรีรวิทยาของแบคทีเรีย ลักษณะการใช้สารอาหารสำหรับการสร้างส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต การค้นหาและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่พบในสิ่งแวดล้อม กลไกการทำให้เกิดโรคของแบคทีเรียเมื่อสามารถล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย อาการทางคลินิก การติดต่อ วิทยาการระบาด การป้องกันและการควบคุมโรค โดยเน้นวิธีการตรวจวินิจฉัยการแยกพิสูจน์เชื้อแบคทีเรียจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย หลักการและวิธีการทดสอบการใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย และการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา

  Self enrolment: 682322 วิทยาแบคทีเรียคลินิก 1/2560
 • หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม ปฏิกริยาระหว่างโอสต์และจุลชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ และโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว วิธีการทดลองที่ปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแยกและจำแนกชนิดของจุลชีพที่เพาะเลี้ยงไว้

  Self enrolment: 685212 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น (Basic Medical Microbiology) 1/2558
 • การอธิบายโดยสรุปถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่พบในโลก รวมถึง โครงสร้าง รูปร่าง การเจริญเดิบโต  การสืบพันธุ์  การดำรงชีพ และความหลากหลายทางชีววิทยา ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุกรรม และ การก่อให้เกิดโรคในคนหรือสัตว์ อนุกรมวิธานของเชื้อจุลชีพ ความสัมพันธ์ของจุลชีพกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางกายกายภาพและชีวภาพที่มีต่อจุลชีพ รวมทั้งประโยชน์และโทษของจุลชีพ

  Self enrolment: 682221 บทนำจุลชีววิทยา (Introduction to Microbiology) ภาคเรียนที่ 1/2558