รายวิชาทั้งหมด 
682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย 2/2560Self enrolmentข้อมูล
682476_นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
680331 ปรสิตวิทยา (Parasitology) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
682312 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (Clinical Immunology II) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย 2/2558Self enrolmentข้อมูล
682321 จุลชีววิทยาคลินิก 2/2560Self enrolmentข้อมูล
317371 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (MD) 1/2557Self enrolmentข้อมูล
682322 วิทยาแบคทีเรียคลินิก 1/2560Self enrolmentข้อมูล
685212 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น (Basic Medical Microbiology) 1/2558Self enrolmentข้อมูล
684311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology) 1/2557Self enrolment
682221 บทนำจุลชีววิทยา (Introduction to Microbiology) ภาคเรียนที่ 1/2558Self enrolmentข้อมูล