• หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

  Fundamentals of biochemistry: properties and structures of biological compounds; metabolisms of biomolecule including carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, nutrient and nucleic acids

  Self enrolment: 682231 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Biochemistry for Medical Technology) 2/2559
 • เอนไซม์ทางคลินิก สารเคมีที่มีปริมาณน้อย วิตามิน  ความผิดปกติของฮอร์โมน สารชี้บ่งมะเร็ง โรคต่างๆ ได้แก่โรคตับ โรคหัวใจ มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคกระดูกและข้อต่อ โภชนาการ อนุมูลอิสระ  แอนติอ๊อกซิแดนท์ การเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างการออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ ในเด็กอ่อนและ ความผิดปกติที่มีตั้งแต่กำเนิด การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

  This course is designed to prepare to students to develop understanding on the variety of clinical chemistry tests i.e. clinical enzymology, clinical endocrinology, tumor marker, and vitamin. Diseases related to organ e.g. heart, liver, prostate gland and bone are stressed. Others various topics i.e. nutrition, free radical, antioxidant, biochemical changes during pregnancy, exercise, infant, inborn error, and geriatrics are covered. Quality assurance of clinical chemistry laboratory is discussed.

  Self enrolment: 682333 เคมีคลินิก 2 (Clinical Chemistry II) 2/2559
 • เอนไซม์ทางคลินิก สารเคมีที่มีปริมาณน้อย วิตามิน  ความผิดปกติของฮอร์โมน สารชี้บ่งมะเร็ง โรคต่างๆ ได้แก่โรคตับ โรคหัวใจ มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคกระดูกและข้อต่อ โภชนาการ อนุมูลอิสระ  แอนติอ๊อกซิแดนท์ การเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างการออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ ในเด็กอ่อนและ ความผิดปกติที่มีตั้งแต่กำเนิด การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

  This course is designed to prepare to students to develop understanding on the variety of clinical chemistry tests i.e. clinical enzymology, clinical endocrinology, tumor marker, and vitamin. Diseases related to organ e.g. heart, liver, prostate gland and bone are stressed. Others various topics i.e. nutrition, free radical, antioxidant, biochemical changes during pregnancy, exercise, infant, inborn error, and geriatrics are covered. Quality assurance of clinical chemistry laboratory is discussed.

   

  Self enrolment: 682333 เคมีคลินิก 2 (Clinical Chemistry II) 2/2558
 • หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

  Fundamentals of biochemistry: properties and structures of biological compounds; metabolisms of biomolecule including carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, nutrient and nucleic acids

  Self enrolment: 682231 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Biochemistry for Medical Technology) 2/2558
 • ประเภทสารพิษต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายผลกระทบและกลไกการทำให้เกิดพิษของสารพิษ การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของร่างกายต่อสารพิษ โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามจากสารพิษ ความรู้ด้าน  อาชีวอนามัยและกฎหมาย

  Self enrolment: 682363 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1_1/2560
 • หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมและความผิดปกติของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  สารประกอบไนโตรเจน ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ ความสมดุลของกรด-ด่าง ก๊าซในเลือด เกลือแร่ เมตาโบลิซึมของกระดูก และโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเกาต์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 

  This course is designed to prepare to students to develop understanding on theory and laboratory experience of the quantitation of body chemical constituents in normal and abnormal metabolism, i.e.  carbohydrates, proteins, lipids, non protein nitrogen, electrolytes, acid-base balances, minerals and bone, and also disease related.  Validate, and verify the test results to physiological changes and disease processes. Quality control laboratory testing is also covered.

  Self enrolment: 682331 เคมีคลินิก 1 (Clinical Chemistry I) 1/2558
 • หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

  Fundamentals of biochemistry: properties and structures of biological compounds; metabolisms of biomolecule including carbohydrates, proteins, lipids, enzymes, nutrient and nucleic acids

  Self enrolment: 682231 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์ (Biochemistry for Medical Technology) 2/2557
 • เอนไซม์ทางคลินิก สารเคมีที่มีปริมาณน้อย วิตามิน  ความผิดปกติของฮอร์โมน สารชี้บ่งมะเร็ง โรคต่างๆ ได้แก่โรคตับ โรคหัวใจ มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคกระดูกและข้อต่อ โภชนาการ อนุมูลอิสระ  แอนติอ๊อกซิแดนท์ การเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างการออกกำลังกาย ในผู้สูงอายุ ในเด็กอ่อนและ ความผิดปกติที่มีตั้งแต่กำเนิด การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

  This course is designed to prepare to students to develop understanding on the variety of clinical chemistry tests i.e. clinical enzymology, clinical endocrinology, tumor marker, and vitamin. Diseases related to organ e.g. heart, liver, prostate gland and bone are stressed. Others various topics i.e. nutrition, free radical, antioxidant, biochemical changes during pregnancy, exercise, infant, inborn error, and geriatrics are covered. Quality assurance of clinical chemistry laboratory is discussed.

  Self enrolment: 682333 เคมีคลินิก 2 (Clinical Chemistry 	I) 2/2557
 • หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมและความผิดปกติของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  สารประกอบไนโตรเจน ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ ความสมดุลของกรด-ด่าง ก๊าซในเลือด เกลือแร่ เมตาโบลิซึมของกระดูก และโรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเกาต์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก 

  This course is designed to prepare to students to develop understanding on theory and laboratory experience of the quantitation of body chemical constituents in normal and abnormal metabolism, i.e.  carbohydrates, proteins, lipids, non protein nitrogen, electrolytes, acid-base balances, minerals and bone, and also disease related.  Validate, and verify the test results to physiological changes and disease processes. Quality control laboratory testing is also covered.

  Self enrolment: 682331 เคมีคลินิก 1 (Clinical Chemistry 	I) ภาคเรียนที่ 1/2557
 • ทฤษฎีเบื้องต้นของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของการทำงานของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ส่วนประกอบที่สำคัญ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์สามัญในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

  This course is designed to prepare students to develop an understanding of theory of electricity and electronic device of clinical laboratory instruments and basic techniques for maintenance of clinical laboratory instruments. Trouble shooting of instrument is included.

  Self enrolment: 682371 หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Principle and Maintenance of Laboratory Instruments) summer 2558