ประเภทย่อย
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา
กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
กลุ่มวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มวิชาชีวเคมี
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
68021459 สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์ (Principle of Human Physiology) กลุ่ม 01 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
681126 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell and Molecular Biology) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
684293 ครื่องมือทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์ (Instruments for Biomedical Sciences Research) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
68029359 ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ (Biochemistry for Allied Health Sciences) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
68432959 การชะลอวัยเชิงบูรณาการ (Integrative Antiaging) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
68021959 Human Physiology 1/2560Self enrolmentข้อมูล
680312 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
68432959 การชะลอวัยเชิงบูรณาการ (Integrative Antiaging) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
684211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
680103 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
685321 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 Self enrolmentข้อมูล
684325 ชีวเคมีทางอาหารและโภชนาการ (Food and Nutritional Biochemistry) 1/2559Self enrolmentข้อมูล
685346 ปฏิบัติการเทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยาSelf enrolmentข้อมูล
685345 เทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา Self enrolmentข้อมูล
685211 ปรสิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Parasitology) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
680294 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
680293 ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell and Molecular Biology) 2/2558Self enrolmentข้อมูล
681162 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell and Molecular Biology) 1/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
684191 แนะแนวการศึกษาและอาชีพชีวเวชศาสตร์(Guidance to Biomedical Science Education and Profession) 1/2558Self enrolmentข้อมูล