ประเภทย่อย
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา
กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
กลุ่มวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มวิชาชีวเคมี
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
684423 ปัญหาทางโภชนาการ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684328 โภชนาการชุมชน 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684324 เทคโนโลยีทางอาหาร (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
684421 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684321 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684492 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 2/2560Self enrolment
684422 โภชนาการการกีฬา 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684326 โภชนาการ คลินิก 1 2/2560Self enrolment
684424 พืชสมุนไพรเพื่อโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2/2560Self enrolmentข้อมูล
681126 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell and Molecular Biology) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
684293 ครื่องมือทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์ (Instruments for Biomedical Sciences Research) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
68029359 ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ (Biochemistry for Allied Health Sciences) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
684211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
680103 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
685321 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 Self enrolmentข้อมูล
685346 ปฏิบัติการเทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยาSelf enrolmentข้อมูล
685345 เทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา Self enrolmentข้อมูล
685211 ปรสิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Parasitology) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
680294 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
680293 ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ 2/2558Self enrolmentข้อมูล