ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและปรสิทวิทยา
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
68226159 บทนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (Introduction to Medical technology) 2/2560Self enrolmentข้อมูล
680292 Laboratory Safety 2/2560Self enrolment
684312 Medical Immunology 2/2560Self enrolment
682222 ปรสิตวิทยาคลินิก (Clinical Parasitology) 2/2560Self enrolment
682351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 (Transfusion Medicine 1) 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684292 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
680324 พันธุศาสตร์ของมนุษย์ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
682272 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Basic Techniques in Molecular Biology) 2/2560Self enrolment
680325 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ (Genetic engineering) 2/2560Self enrolmentข้อมูล
682463 วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางเวชศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ (Automation and Information Technology in Laboratory Medicine I) ภาคเรียนที่ 2/2560 Self enrolmentข้อมูล
682333 เคมีคลินิก 2 (Clinical Chemistry II) ภาคเรียนที่ 2/2560Self enrolmentข้อมูล
682343 โลหิตวิทยา 2 (2-2560) สำหรับสาขานิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่3 Self enrolment
68521259 Basic Medical Microbiology 1/2560Self enrolmentข้อมูล
682221 Introduction to Microbiology 1/2560Self enrolment
682364 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 2 (Toxicology and Occupational Health II) (1/2560) Self enrolmentข้อมูล
682311 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 1 (1/2560)Self enrolment
682331 เคมีคลินิก 1 1/2560Self enrolment
682462 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 1/2560Self enrolment
682261 เทคนิคขั้นมูลทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (Fundamental Techniques in Laboratory Medicine)(1/2560)Self enrolmentข้อมูล
682371หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Principle and Maintenance of Laboratory Instruments)(1/2560)Self enrolmentข้อมูล