ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและปรสิทวิทยา
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
หน้า:  1  2  3  4  ()
รายวิชาทั้งหมด 
682343 โลหิตวิทยา 2 (2-2560) สำหรับสาขานิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่3 Self enrolment
68521259 Basic Medical Microbiology 1/2560Self enrolmentข้อมูล
682221 Introduction to Microbiology 1/2560Self enrolment
682364 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 2 (Toxicology and Occupational Health II) (1/2560) Self enrolmentข้อมูล
682311 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 1 (1/2560)Self enrolment
682331 เคมีคลินิก 1 1/2560Self enrolment
682462 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 1/2560Self enrolment
682261 เทคนิคขั้นมูลทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (Fundamental Techniques in Laboratory Medicine)(1/2560)Self enrolmentข้อมูล
682371หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Principle and Maintenance of Laboratory Instruments)(1/2560)Self enrolmentข้อมูล
682461 คลินิกสัมพันธ์ (Clinical Correlation) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
682341 โลหิตวิทยา1 (1/2560)Self enrolment
682475 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 1/2560Self enrolment
682471 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์ 1/2560Self enrolment
682324 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก 1/2560Self enrolment
682323 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก 1/2560Self enrolment
682323 Medical Microbiology (นิสิตเภสัชศาสตร์) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
684311 Medical Microbiology 1/2560Self enrolmentข้อมูล
682463 วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางเวชศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ (Automation and Information Technology in Laboratory Medicine) I) 2/2559Self enrolmentข้อมูล
680325 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 2/2559Self enrolment
682222 ปรสิตวิทยาคลินิก (2/2559)Self enrolment