ประเภทย่อย
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บัณฑิตศึกษา)