• นำเสนอหลักการและทฤษฎีเกียวกับสื่อการสอนมัลติมีเดีย การใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียครูการงานและเทคโนโลยี การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดียใช้ในการเรียน  การประเมินสื่อมัลติมีเดีย

    Self enrolment: 37545 Multimedia Materials for Occupation and Technology Teachers 2/2559
  • Listening and Speaking Russian
  • AR 30101 Art

    Traditional art