หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Summer/2560)Self enrolmentข้อมูล
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 2/2559 Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
437512 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 1/2559Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
423103 Fundamental Systems Thinking ฤดูร้อน(ช่วงที่ 2) กลุ่ม 2202 Self enrolmentข้อมูล
426434 Desktop Publishing Production กลุ่ม 404 ฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Creative Presentation) ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2/2557 (อ.สุขมิตร)Self enrolmentข้อมูล
423103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems ) ภาคฤดูร้อน ช่วงที่2/2557 (อ.สุขมิตร)Self enrolmentข้อมูล
หลักและทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ(Principle and Theory of Visual Communication) ภาคฤดูร้อน ช่วงที่2/2557 (อ.สุขมิตร)Self enrolmentข้อมูล
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ (Utilize Learning Resources on Web) ภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 2/2557 (อ.สุขมิตร)Self enrolmentข้อมูล
423321 Design and Creative Presentation (กลุ่ม 3402) ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มิ.ย.-ส.ค.)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
426434 Desktop Publishing Production (กลุ่ม 403) ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มิ.ย.-ส.ค.)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
426434 Desktop Publishing Production (กลุ่ม 401) ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มิ.ย.-ส.ค.)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
423103 Fundamental Systems Thinking (กลุ่ม 202) ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มิ.ย.-ส.ค.)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
Virtual Field Trip การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ Guest accessSelf enrolment
429365 Computer for Instruction and Education ManagementSelf enrolmentข้อมูล
429741 Seminar in Problem and Trends of Educational Technology สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2557)Self enrolmentข้อมูล
423103 Fundamental Systems Thinking (ภาคเรียนที่ 2/2557)Self enrolmentข้อมูล
423332 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
402103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ Fundamental Systems Thinking 2/2557 (กลุ่ม 8 วันจันทร์)Self enrolmentข้อมูล
402103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ Fundamental Systems Thinking 2/2557 (กลุ่ม 3 วันอังคาร)Self enrolmentข้อมูล