ประเภทย่อย
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
การอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
โครงการเสริมความรู้และสมรรถนะวิชาชีพครู สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
อบรม 2557
ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์