ประเภทย่อย
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ [Science and Arts]
 • หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทานการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานการบริหารโซ่อุปทานทั่วโลกความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

   

  Self enrolment: 27712159 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (1/2560)
 • การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในบริบทขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวม ถึงทำความเข้าใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับและการส่งสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

  Analysis of English communication in various business organizational contexts; recognition of factors that affect effective communication

  Self enrolment: 282312 English for Business Communication 1/2017
 • แบบจาลองเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ WWW ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ

  IT system model, data and information; management of complexity, redesigning processes and application of IT in business; project management, information management; information assurance and security; information and communication technologies; IT professionalism and related disciplines; history of computing technology; user interaction on Internet and World Wide Web; social impact; application domains

   

  Self enrolment: 29010059 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2560
 • พื้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสาหกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสสิเนสอินเทลลิเจนต์ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์การ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ

  Fundamentals of information systems which the role in organizational, information systems integration, e-commerce, supply chain systems, customer relationship management systems, information intelligence systems, decision support systems, knowledge management systems, and information systems communication

   

  Self enrolment: 291290 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1/2560
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล รูปแบบและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกันในรูปแบบต่างๆ การทำให้อยู่ในรูปปกติ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ระบบจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (เอสคิวแอล) วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น

  Introduction to Database System, Database Model and Relation Model, Tables, Keys, Data Integrity, Data Dictionary, Data Analysis, Functional Dependency, Normalization, Entity Relationship Model, Relational Algebra, Introduction to Database Management System, Structure Query Language (SQL), Database Development Life Cycle, introduction to Database Administration

  Self enrolment: 290250 ระบบฐานข้อมูล 1/2560
 • ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้โมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิด การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล บูรณภาพและความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้คืนรายการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว การแก้ปัญหาภาวะติดตาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์

  Database System and Database Management System, Database Design using Conceptual Model, Query Processing and Optimization, Component of Database Management System, Database Integrity and Consistency, Transaction, Buffer Management, Concurrency Control, Recovery, Deadlock, Distribute Database, Object Oriented Database

   

  Self enrolment: 290350_ระบบจัดการฐานข้อมูล 1/2560
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

  Information technology and communication for digital society, information technology and communication applications, accessing and applying data,data communication and computer networks, services and applications on the internet, internet threats and safety, information technology law and ethics, information technology future trends

   

  Self enrolment: 88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 1/2560