ประเภทย่อย
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ [Science and Arts]
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ แบบจำลองระบบ การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

  Self enrolment: 290342 Software Development Process กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2/2560
 • หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทานการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานการบริหารโซ่อุปทานทั่วโลกความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

   

  Self enrolment: 27712159 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (1/2560)
 • การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในบริบทขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ รวม ถึงทำความเข้าใจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรับและการส่งสาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

  Analysis of English communication in various business organizational contexts; recognition of factors that affect effective communication

  Self enrolment: 282312 English for Business Communication 1/2017
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

  Information technology and communication for digital society, information technology and communication applications, accessing and applying data,data communication and computer networks, services and applications on the internet, internet threats and safety, information technology law and ethics, information technology future trends

   

  Self enrolment: 88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 1/2560