ประเภทย่อย
สาขากุมารเวชศาสตร์
อบรม 2560
รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ข้อมูลด้านคลินิก การใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบอก ประเมินและชี้ประเด็นปัญหาสุขภาพโดยาศัยข้อมูล

    Self enrolment: 572302 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 2 (Evidence-based Medicine I)
  • การเปลี่ยนแปลงในคนไข้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสิ่งขับถ่ายหรือสารน้ำอื่นๆ โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิธีการเลือกใช้ รวมทั้งการแปลผลจากการตรวจนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค ใอปฏิบัติการทางคลินิก การรักษาติดตาม การทำนายโรค วิธีการให้เลือด รวมทั้งพยาธิวิทยาของโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อและเนื้องอกที่เกิดกับอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย และทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกต่างๆ ที่จำเป็นในการศึกษาระดับคลินิก

    Self enrolment: 584301 พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
  • พยาธิสภาพ พยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย  พยาธิสรีรวิทยา กระบวนการเกิดโรค  และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทุกประเภท  เนื้อเยื่อทุกส่วน  และทุกระบบของอวัยวะในร่างกายที่เป็นโรคตามระบบต่าง ๆ  กระบวนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ  การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ  การแปลผลคำวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยากายวิภาคให้สัมพันธ์กับโรค  รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจทางคลินิกกับพยาธิสภาพ

    Self enrolment: 584302 พยาธิวิทยาระบบ (Systemic Pathology)