ประเภทย่อย
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
งานสหกิจศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ทักษะเบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน Microsoft Office สำหรับนิสิต หลักสูตรสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหน่วยสอนคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

    Self enrolment: การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน Microsoft Office
  • การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณอิเลคโทรนิกส์ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การจัดทำสารสนเทศประกอบการจัดการธุรกิจ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

    Self enrolment: 668201 Software Application for Business Management