คณะวิทยาการสารสนเทศ
ประเภทย่อย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
88510459 Programming Fundamental (หลักการโปรแกรม) 2/2559Self enrolment
886480 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม เทอม 2/2559Self enrolmentข้อมูล
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
88510059 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
886330 Computer Networks 1/2559 (ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล)Self enrolment
887496/889580 ภาคเรียนที่ 1/2559 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต)Self enrolment
88510059 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation (ภาคเรียนที่ 1/2559)Self enrolmentข้อมูล
889510 ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน ภาคเรียนที่ 1/2559Self enrolment
886390 Software Development (ภาคเรียนที่ 1/2559)Self enrolment
886494 Selected Topic in Computer Science II (ภาคเรียนที่ 1/2559)Self enrolmentข้อมูล
88510059 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation (การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อสร้างนวัตกรรม)Self enrolment
886310 Algorithm Analysis and Design 2/2559Self enrolment
889552 Knowledge Management for Organization (ผศ.ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต)Self enrolmentข้อมูล
888414 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 2/2558Self enrolment
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (For Test)Self enrolment
887493 Selected Topic in Information Technology I (ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต)Self enrolment
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ 1/2558Self enrolmentข้อมูล
887521 Information System Development (2/2557)Self enrolment
886310 Algorithm Analysis and Design (2/2557)Self enrolment
886202 Programming Fundamental II (2/2557)Self enrolment