• กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การบริหารความเป็นธรรมและระบบการจ่ายค่าตอบแทนภายในองค์การ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนภายนอกองค์การ การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน การสำรวจค่าตอบแทน แผนการบริหารค่าตอบแทนจูงใจเพื่อผลการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

     

    Self enrolment: 667623 Strategic Compensation Management (2/2560)