รายวิชาทั้งหมด 
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 01)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 02)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 03)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 04)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 05)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 06)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 07)Self enrolment
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคม อาเซียนผ่านวัฒนธรรม 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 01)Self enrolment
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคม อาเซียนผ่านวัฒนธรรม 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 02)Self enrolment
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคม อาเซียนผ่านวัฒนธรรม 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 03)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคพิเศษ/กลุ่ม 201,202,301,3301)Self enrolment
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคมทอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 1/2560 (ภาคพิเศษ/กลุ่ม 301,501)Self enrolment