รายวิชาทั้งหมด 
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (กลุ่ม 03) 2/2560Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (กลุ่ม 02) 2/2560Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (2/2560)Self enrolment
77010359 ดนตรีและการแสดงปริทัศน์ (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (กลุ่ม 01) 2/2560Self enrolment
77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคม อาเซียนผ่านวัฒนธรรม 2/2560Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 01)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 02)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 03)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 04)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 05)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 06)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคปกติ/กลุ่ม 07)Self enrolment
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 1/2560 (ภาคพิเศษ/กลุ่ม 201,202,301,3301)Self enrolment