• ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ นิยามโรค วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัยในเด็ก การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้า สมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับโรคหรือภาวะทางกุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับเด็ก หลักการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิดปกติ ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

   

  Self enrolment: 582401 กุมารเวชศาสตร์1 2/2560
 •        บูรณาการความรู้ในแนวตั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิชาการทางคลินิก รวมถึงจริยธรรมทางการแพทย์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
         Integration of basic medical science and clinical science, including medical ethics and systematic thinking

   

  Self enrolment: 580318 การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์สู่คลินิก (Clinical correlation) 2/2560