• ชนิด โครงสร้าง และสมบัติของชีวโมเลกุลตลอดจนเมแทบอลิชึม

  Self enrolment: 31620259 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1/2560)
 • บทบาทของน้ำในกระบวนการทางชีวภาพ ความเป็นกรดด่างและบัฟเฟอร์ การแยกและการทำบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เยื่อหุ้มชีวภาพและการขนส่ง กลไกการรับส่งสัญญาณทางชีวภาพและตัวอย่างระบบสัญญาณทางชีวภาพ เอนไซม์และการควบคุมปฏิกิริยาทางชีวเคมี

   

  Self enrolment: 316311 ชีวเคมี 1 (1/2560)
 • หลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม ความเสียหายและการซ่อมแซม การกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการแปรปรวนของสารพันธุกรรม และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ และการดัดแปลงจีโนม

  Self enrolment: 316462 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี (1/2560)
 • ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด คลอเลสเตอรอล กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมผสมผสาน การควบคุมโดยฮอร์โมน และอาการทางคลีนิกที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์ด้วยแสงและการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตภายใต้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

  Self enrolment: 316312 ชีวเคมี 2 (2/2559)
 • ชนิด โครงสร้าง และสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล

  Self enrolment: 316202 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปลาย/2559)