• ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

    Self enrolment: 99910159 English for Communication 2/2559