• ศึกษาเรื่องราวและภาษาจีนที่สะท้อนภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนเพื่อให้เข้าใจสังคม ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการทำงาน และการดำรงชีวิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวจีน

    Self enrolment: 235381 Chinese Culture (วัฒนธรรมจีน) 1/2559
  • วิเคราะห์แนวคิดดั้งเดิมของชาวจีนที่ปรากฏอยู่ในนิทานพื้นบ้านจีน ฝึกวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ นิทานพื้นบ้านไทยกับจีน

    Self enrolment: 235371 Chinese Folklore (นิทานพื้นบ้านจีน) 1/2559
  • ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนระดับสูง รวมทั้งการใช้สำนวนต่าง ๆ และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 700 คำ

    Self enrolment: 235315 Chinese V (ภาษาจีน 5) 1/2559