• 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2/2560

  Self enrolment: 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2/2560
 • หลักการพื้นฐานของเทคนิคทางแอนติบอดีต่าง ๆ ในการวัดเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพ แนวคิด และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางแอนติบอดีในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพ สำหรับวิเคราะห์เพื่อประเมินความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม
  Fundamental of antibody techniques including quantitative and qualitative methods, concept and application of using antibody technique for environmental contaminant detection, examples of the use of antibody specific to biomarkers for assay contaminant in environment

  Self enrolment: 307376 เทคนิคทางแอนติบอดีเพื่อตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (1/2560)
 • 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 1/2560

  หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

  Self enrolment: 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกัน สมบัติของแอนติเจน และแอนติบอดี การกระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดี การผลิตพอลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดี

   

  Self enrolment: 307335 การผลิตแอนติบอดี 2/2559
 • หลักการใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับประยุกต์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์มาช่วยในการผลิตสัตว์ การโคลนนิ่ง การย้ายฝากตัวอ่อน การใช้สัตว์เป็นแหล่งผลิตแอนติบอดีหรือสารโปรตีนที่ใช้ในมนุษย์ การใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ดัดแปรพันธุกรรม เพื่อการสร้างอวัยวะทดแทนสำหรับมนุษย์

  Self enrolment: 307332 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ 2/2559
 • 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)

  หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

  Self enrolment: 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)
 • การใช้เทคนิคในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ทั้งพืชและสัตว์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแง่ของการเพิ่มผลผลิต การกลายพันธุ์ สกัดสารที่เป็นประโยชน์ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเพิ่มประชากร เพื่อการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม การแพทย์ การอนุรักษ์รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าต่างๆอันเป็นผลของการค้นคว้าทางการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ

  Self enrolment: 307341 เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (ภาคเรียนที่ 1/2559)