หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
290496 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ4 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
278307 Electronic Commerce (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
291351 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
290372 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
291332 คลังข้อมูล (Data Warehouse) (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
290495 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
291474 หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 1 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
29024059 Data Structures and Algorithms (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
291101 Data Structure and Algorithms (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
290440 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
290371 Web Programming การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
29014059 Programming Fundamental I หลักการโปรแกรม 1 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 1/2560 อ.ไพฑูรย์ ศรีนิลSelf enrolment
290370 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
291421 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
270321 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
290342 Software Development Process 2/2559Self enrolmentข้อมูล
290420 Social Issues and Ethics for IT professional 2/2559Self enrolmentข้อมูล
290493 Selected Topic in Information Technology I 2/2559Self enrolmentข้อมูล
290320 Information Technology Services Management 2/2559Self enrolmentข้อมูล