• หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม

  Self enrolment: 887373 Web Services Technology (2/2559)
 • ความเป็นมาของการใช้งานคอมพิวเตอร์ บทบาท และผลกระทบที่มีต่อสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและหลักการ ในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิและความชอบธรรมของสาธารณชนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์

  Self enrolment: 886480 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม เทอม 2/2558
 • เรียนรู้ภาพสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร

  Self enrolment: 887330 Application Development for Mobile Devices (ภาคเรียนที่ 1/2558)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งทำให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่างๆ และระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

  Self enrolment: 887321 Information Security Management (ภาคเรียนที่ 1/2558)
 • ชนิดและบริการต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตในเชิงของผู้ให้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการ การจัดการโครงสร้างสารสนเทศขององค์การสำหรับให้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ทีซีพี /ไอพี เนมซเพช การเชื่อมต่อและโปรโตคอล โครงสร้างของระบบรับให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การโปรแกรมทางฝั่งเครื่องให้บริการ การเขียนโปรแกรมซีจีไอ

  Self enrolment: 887370	Internet Technology and Services (ภาคเรียนที่ 1/2558)