• ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้  ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของความรู้และความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบริบทของความจริง ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลสนับสนุนบนฐานคิดของเหตุผลนิยม ประจักษ์นิยม เพทนาการนิยม อนุมาณนิยม อัชฌัติกญาณนิยม จิตนิยมสัจนิยม และปฎิบัตินิยม และกระบวนการสร้างเพื่อก่อเกิดความคิดในรูปแบบที่สำคัญ และนำศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของการพัฒนาการสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

    Self enrolment: 70770259 การพัฒนาศาสตร์และกระบวนการคิด 2/2560
  • วิธีวิทยาเกี่ยวกับความรู้และการเข้าถึงความรู้ วิธีการวิจัยทั้งทางด้านเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ด้านสุขภาพ การค้นหาอนาคต โดยเน้นกระบวนการประเมินในระดับมหาภาค และจุลภาค วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการเลือกใช้ทฤษฎีแนวคิดการวิจัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบแนวทางการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบต่างๆ

    Self enrolment: 701700 วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข 1/2558
  • ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้  ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของความรู้และความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบริบทของความจริง ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลสนับสนุนบนฐานคิดของเหตุผลนิยม ประจักษ์นิยม เพทนาการนิยม อนุมาณนิยม อัชฌัติกญาณนิยม จิตนิยมสัจนิยม และปฎิบัตินิยม และกระบวนการสร้างเพื่อก่อเกิดความคิดในรูปแบบที่สำคัญ และนำศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของการพัฒนาการสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

    Self enrolment: 707700 การพัฒนาศาสตร์และกระบวนการคิด 1/2558