• เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น ดิฟเฟอเรนเชียล กำหนดการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น สมการเชิงผลต่างแบบเชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประมาณค่าของปริพันธ์ ลำดับและอนุกรม และการประยุกต์ทางธุรกิจ

  Self enrolment: 754112 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การพิสูจน์แบบต่างๆ  ฟังก์ชันเรียกซ้ำ พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ ต้นไม้ โครงสร้างด้านพีชคณิต ได้แก่ กลุ่ม วิธีการจัดหมู่ การจำแนกและการเลือก

  Self enrolment: 752110 โครงสร้างดีสครีตเบื้องต้น
 • ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบการประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

  Self enrolment: 75410159 แคลคูลัสเบื้องต้น (Introduction to Calculus)
 • ฟังก์ชันและการเขียนกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกำลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าสุงสุดต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ การหาปริพันธ์ทีละส่วน การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การประยุกต์ทางธุรกิจ เช่น ฟังก์ชันรายได้ ฟังก์ชันรายจ่าย ฟังก์ชันกำไร ดอกเบี้ยและค่ารายปี

  Self enrolment: 754111 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ1(Calculus for Business I)
 • คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Self enrolment: 751408 Mathematics for Daily Life (1/2558) อ.เพชรรัตน์