• คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิต

  Self enrolment: 22610159 French for Beginners 1/2560
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สินค้าพื้นเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

  Self enrolment: 226362 French for Domestic Tourism 1/2560
 • การออกเสียงในระดับคำและประโยค รวมทั้งคำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  Self enrolment: 226101 Basic French I (1/2560)
 • การฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมต่าง ๆ

  Practice in general conversations in French to communicate in various speech acts

  Self enrolment: 22612259 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส (ปลาย/2559)
 • บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เน้นการแสดงความคิดเห็น โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากบทอ่านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้ระดับภาษาระดับ มาตรฐาน ระดับทั่วไป ระดับทางการ ระดับเป็นกันเอง ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ

  Development of listening, speaking, reading and wrting skills with emphasis on debate and exchanging ideas by comparing texts of articles; using standard language in appropriated situations

   

  Self enrolment: 226316 ภาษาฝรั่งเศส 6 (ปลาย/2559)
 • ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพื่อสื่อสารในวัจนกรรมต่างๆ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

  Listening, speaking, reading, and writing in French by using structure at a higher lever for communication in everyday use; appointments, telephone conversations, helping, etc

   

  Self enrolment: 226214 ภาษาฝรั่งเศส 4 (ปลาย/2559)
 • 226111 French I

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฝรั่งเศส โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  Self enrolment: 226111 French I
 • 226101

  การออกเสียงในระดับคำและประโยค รวมทั้งคำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นในการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  Self enrolment: 226101