• ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยธุรกิจ การออกแบบการวิจัย และการดำเนินการทำวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัยธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไป

  Self enrolment: 278316 Business Research (1/2560)
 • ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และธรรมชาติของประเทศที่เป็นคู่ค้า วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมแต่ละด้านเปรียบเทียบกับประเทศไทย และกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสม

  Important surroundings of operating international business, law, politics, society, economy, technology and nature of host country; analysis of the related factors comparable to Thailand’s factors; guidelines appropriate to international business

  Self enrolment: 27725159 Analysis of Cross-Culture Business Environment (1/2560)
 • ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

  An introductory business course of business terminology and preliminary study of basic characteristics of business and related elements in operating business enterprise including organizing, human resource management, social security and pension fund, accounting, finance, marketing, import and export, business mathematics, philosophy of sufficiency economy, property rights, business law and regulations and also business ethics

  Self enrolment: 282101 General Knowledge on Business (1/2560)
 • แนวคิดในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีการเงิน การตลาด การผลิต การนาเข้า การส่งออก แบบจาลองทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Business concepts; business decision making factors; business roles and organizational structure; human resource management; accounting; financial; marketing; production; import and export; finance models; intellectual property; ethics, business law and regulation related to information technology

   

  Self enrolment: 29012059 Business Concepts in Information Technology (1/2560)
 • บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 278485 สหกิจศึกษา (1/2560) อ.ภัญนภัส พฤกษากิจ
 • บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 277462 สหกิจศึกษา (1/2560) อ.ธนยศ กุลฑล
 • ค้นคว้าหาประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านการค้าชายแดน หรือ การค้าระหว่างประเทศ หรือ โลจิสติกส์ โดยนำองค์ความรู้แต่ละด้านที่ได้เรียนมาวิเคราะห์และอภิปรายกันในชั้นเรียน

  Self enrolment: 277461 Seminar in Logistics and Cross-Border Trade (ภาคเรียนที่ 1/2558)
 • บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 277462 Cooperative Education (ภาคเรียนที่ 1 / 2558) Group 1