• พัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทของอาเซียน บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ เช่น องค์กรการค้าโลก ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ศึกษาการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และระบบการเมืองของกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสม

  Self enrolment: 277312 องค์การและการเมืองระหว่างประเทศ 1/2559
 • บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรยนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 278485 สหกิจศึกษา เทอม 1/2559
 • Test

  ความหมาย บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย การออกแบบงานวิจัย ประเภทของงานวิจัยทางการตลาด แหล่งข้อมูล ประเภทความผิดพลาดของข้อมูล วิธีการสำรวจข้อมูล การออกแบบแบบสอบถาม สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การสุ่มเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดของตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และให้ความหมายข้อมูล  การสรุปผลและการนำเสนอรายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด จริยธรรมในการทำวิจัยการตลาด

  Self enrolment: Test
 • บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพร้อม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 276482 BA Cooperative Education (1/2558)
 • พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชน (บุคคล ) กลุ่ม และองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ศึกษาถึงอิทธิพลของกลุ่มต่อสมาชิก การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำการติดต่อสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ การใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลในองค์การ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ

  Self enrolment: 278371 Organization Behavior 1/2559
 • ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎีในการบริหารองค์กรที่แตกต่างกัน ศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ อิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อการดำเนินงาน ผลกระทบของความแตกต่างทางสภาวะแวดล้อมต่อการจัดการและการบริหารธุรกิจของบริษัทข้ามชาติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศที่สำคัญ

  Self enrolment: 278313 Cross Culture management 1/2559