• ประวัติและความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาเชิงปรัชญาและนิยามที่สำคัญ ปริภูมิการค้นหา, วิธีการการค้นข้อมูลแบบศึกษาสำนึก, และปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การแทนความรู้และวิธีการหาเหตุผลแบบต่างๆ การหาคำตอบและการพิสูจน์ในระบบตรรกะ เครื่องจักรที่ใช้ในการอนุมานแบบต่างๆ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้กำกับดูแลและไม่มีผู้กำกับดูแล หลักและวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

  Self enrolment: 886360 Introduction to Artificial Intelligence (2/2559)
 • หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี; การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง, การแทนจำนวน พิสัย ความแม่นยำ และความผิดพลาดจากการประมาณค่า, ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกำหนดค่า, การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย, โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบมีการเลือกและแบบทำซ้ำ, โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า, แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย, การแทนข้อมูลตัวอักขระ, ข้อมูลชนิดแถวลำดับและการประมวลผล, สายอักขระและวิธีการประมวลผล

   

  Problem-solving strategies. The concept, function and role of algorithm in problem solving. Implementation of algorithms: developing, testing and debugging. Overview of high-level languages. Basic syntax and semantics of a language. Representation of numeric data: ranges, precision and rounding errors. Variables, types, expressions and assignments. Simple input and output. Conditional and iterative control structures. Subprograms and parameter passing. The concept of recursion and simple recursive functions. Representation of character data. Arrays and array processing, string and string processing.

  Self enrolment: 886201 Programming Fundamental I (1/2559)
 • ภาษาซีแบบพื้นฐาน ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไข คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน พอยน์เตอร์ ตัวแปรชุด พรีโปรเซสเซอร์ แฟ้มข้อมูล และการนำภาษาซีไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ

   Basic C Programming: Data types, Conditions, Iterations. Functions. Pointers. Array. Pre-processors. Data Files. Application of C Programming

  Self enrolment: 885288 C Programming (1/2559)
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเบื้องต้น ทฤษฎีเกมส์ ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ การพยากรณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบต้นไม้สำหรับการตัดสินใจ ตัวแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบปัญหาการขนส่ง ตัวแบบแถวคอย การบริหารโครงการ

  Self enrolment: 887310 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2/2557
 • คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  แมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  ค่าไอเกนและเวคเตอร์ไอเกน  การโปรแกรมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งาน  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์  ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น  มาคอฟเชนและการประยุกต์ใช้งาน

  Wave,  light,  sound,  electrics, electromagnetics, introduction to electric circuits. Matrix and system of linear equations, eigen-value and eigen-vector. Linear programming and applications. Conditional probabilities and Bayes’s Theorem. Introduction to game theory. Markov’s chain and applications

  Self enrolment: 886204 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1/2559
 • ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  รากของสมการ  การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง  การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุด  การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข  การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

  Principles of numerical computing,  finding root,  interpolation and extrapolation,  least-squared method, numerical integration and differentiation, ordinary differential equation, partial differential equation, finite-element method

  Self enrolment: 886307 Numerical Computing 1/2559