• หลักการการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมความอันตรายของสถานที่ปฏิบัติงานและองค์ประกอบมนุษย์ เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

  Self enrolment: 501443 Safety Engineering 2/2559
 • Design of industrial automation system using basic and advanced pneumatic and hydraulic system; application of PLC in controlling pneumatic and hydraulic system; separation production systems; application of automation system in flexible manufacturing; material handling systems; warehousing

  Self enrolment: 501624 Engineering Automation System 1/2557
 • ทฤษฎีการตัดโลหะเบื้องต้น การปฏิบัติการตัดปาด องค์ประกอบของเครื่องมือกลขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์เครื่องมือ กลึง เจาะ คว้านและกัด การเจียรนัยและการขัด การไส การเลื่อย การแทงขึ้นรูป เกลียว เฟืองและกระบวนการผลิต ข้อกำหนดของพิกัดความเผื่อ มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรมและความเที่ยงตรงในการวัด กระบวนการพิเศษโดยใช้พลังงานกล-เคมี-ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแปรรูปสมัยใหม่ เทคโนโลยีซีเอ็นซีเบื้องต้น

  Self enrolment: 501223 Manufacturing Process II (1/2557)
 • หลักการการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมความอันตรายของสถานที่ปฏิบัติงานและองค์ประกอบมนุษย์ เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

 • 501342 Ergonomics 1/2558

  สรีรมนุษย์ในลักษณะของระบบการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูก และ ข้อต่อ ขนาดร่างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยหลักการทางเออร์กอนอมิกส์ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน

  Self enrolment: 501342 Ergonomics 1/2558