• ความหมาย กระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ หลักเกณฑ์และการเป็นวิทยากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล

  Meaning of human resource development, the process of hrd and training, the importance of conducting human resources development activities, hrd and training planning, hrd and training assessment, design, implementation to  evaluation of hrd programs. hrd and training tools, hrd and training management, mentoring and career development planning

  Self enrolment: 667311 Human Resource Development 1/2558
 • แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อการเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

  Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good quality of life

  Self enrolment: 751653 Personality and Self Development 1/2558
 • วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข กระบวนการของการบริหารผลงานและการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล การกำหนดมาตรฐานงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนำไปใช้

   

  Objectives and key concepts of performance management, Methods to assess employee performances effectively, Possible problems in performance management and solutions, processes of performance management and assessment, the evaluate performance measurement and techniques to define measurement criteria, work standard and the way to gain feedbacks

  Self enrolment: 667431 Performance Management (Summer/2557)