หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
780451 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (KITTISAK)Self enrolmentข้อมูล
753481 Multimedia System 1/2560Self enrolmentข้อมูล
75323159 Object-Oriented Programming เทอม1/2560Self enrolmentข้อมูล
88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT เทอม1/2560Self enrolmentข้อมูล
75331759 Pre-Training for Cooperative Education (KITTISAK)Self enrolmentข้อมูล
88510159 Moving Forward in a Digital Society with ICT 2/2559 (อาจารย์พนิตนาฎ)Self enrolmentข้อมูล
753221 Visual Programming (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
75313159 Computer Programming (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
753495 Special Topics in Business Computer I(KITTISAK)Self enrolmentข้อมูล
753481 ระบบสื่อประสม / 752361 การสร้างสื่อดิจิทัล (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
753322 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / 752202 หลักการโปรแกรม 2 (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
753496 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (Special Topics in Business Computer II) (KITTISAK)Self enrolmentข้อมูล
753341 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) (KITTISAK)Self enrolmentข้อมูล
753221 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล (Visual Programming)2/2558 (Panitnat)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
753101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming) 2/2558 (Panitnat)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
751301 สื่อในชีวิตประจำวัน (Media in Everyday Life) 1/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
752441 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 1/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
756352 Information Technology for Administrators 1/2558 (อ.ดร.บุญทิตา)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
751501 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน:Information Technology in Daily Life (Panitnat)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
753322 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ:Object-oriented Programming / 752202 หลักการโปรแกรม 2:Programming Fundamental II (Panitnat)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล