• ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและเชิงผลงานวิจัย โดยดฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรการบริหารการเงินและคลัง ตลอดจนบริบทในการบริหาร

  Self enrolment: 675494 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 1/2557
 • ความรู้พื้นฐานของจริยปรัชญาของการบริหาร หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางการบริหาร ปัญหาทางจริยธรรมของการใช้เทคนิคการบริหาร การใช้ระบบอัตโนมัติแทนคน ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ปัญหามลพิษ ปัญหาคอรัปชันเป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มของจริยธรรม การลงโทษในอนาคต

  Self enrolment: 675419 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 1/2557
 • ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงานและโครงการ กระบวนการ โครงการ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการ การอนุมัติโครงการ การองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การอำนวยการและกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ การจัดคุลากรและงบประมาณโครงการ

  Self enrolment: 675231 การวางแผนและการจัดการโครงการ 1/2557
 • หัวข้อการศึกษาประกอบด้วย แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมายขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญาและกฎหมายว่าด้วย ความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย

  Self enrolment: 677102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ( Introduction to Law) 1/2557