• ระบบคลังเลือด การบริจาคเลือด การเตรียม การเก็บรักษา ส่วนประกอบของเลือด การทดสอบหมู่เลือดและแอนติบอดีเพื่อคัดเลือกเลือดที่จะให้แก่ผู้ป่วย การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งเทคนิคพิเศษและเครื่องมือตรวจอัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการคลังเลือด การควบคุมและการประกันคุณภาพของคลังเลือด

    Self enrolment: 682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 (Transfusion Medicine 2) 1/2560