• ระบบการสร้าง การทำหน้าที่และเมตาโบลิซึมของเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในร่างกายทั้งในสภาวะปกติ สภาวะผิดปกติในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งนำไปสู่การเกิดพยาธิสภาพ หลักการและการทำงานของเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้งานทางโลหิตวิทยา  การวิเคราะห์และอภิปรายผลจากห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางคลินิกกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

    Self enrolment: 682341 โลหิตวิทยา 1 (Hematology I) ภาคต้น/2557