รายวิชาทั้งหมด 
684323 โภชนาการของมนุษย์ 1/2560Self enrolment
684325 ชีวเคมีทางอาหารและโภชนาการ 1/2560Self enrolment
684223 อาหารและโภชนาการในวัยต่างๆ 1/2560Self enrolment
684327 โภชนาการคลินิก 2 (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
684323 โภชนาการของมนุษย์ (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
684223 อาหารและโภชนาการในวัยต่างๆ (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
684223 โภชนาการในวัยต่างๆ 2/2558Self enrolmentข้อมูล
684222 Food and nutrition for health 2/2560Self enrolmentข้อมูล
684323 Human nutrition 1/2558Self enrolmentข้อมูล
682422 ความปลอดภัยในอาหาร (Food safety) ฤดูร้อน 2557Self enrolmentข้อมูล
684323 โภชนาการของมนุษย์ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
684223 อาหารและโภชนาการในวัยต่างๆ 2/2557Self enrolmentข้อมูล