• ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 685321 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ทักษะในการจัดการสิ่งส่งตรวจ และการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดเล็ก
  Gross surgical pathology experiments related to 685321 Gross Surgical Pathology I, basic specimen handling and gross examination of small specimen

  Self enrolment: 685322 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1 (1/2559)
 • 68019359 ชีวิตและสุขภาพ (1/2559)

  การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกายการยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

  Self enrolment: 68019359 ชีวิตและสุขภาพ (1/2559)
 • ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ต่างๆในร่างกาย หลักพื้นฐานทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคและพยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด และกลไกปฏิกิริยาตอบโต้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองพื้นฐานต่อสิ่งที่มารุกเร้าในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกาย รวมทั้งการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ

  Self enrolment: 680241 พยาธิวิทยาทางการแพทย์
 • เทคนิคทางศัลยศาสตร์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจทางพยาธิวิทยาและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ ศัพท์ทางการแพทย์พื้นฐานที่ใช้ในงานพยาธิวิทยา ขั้นตอนการเตรียมสิ่งส่งตรวจจนถึงการผลิตเป็นสไลด์เอชแอนด์อี การกำจัดสิ่งส่งตรวจที่เหลือ คุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา

  Surgical techniques to obtain specimen, methods in surgical pathology and specimen handling, basic medical terminology in pathology, basic processes gross examination and H&E slide preparation, specimen discard, quality and standard in surgical pathology laboratory

  Self enrolment: 685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ (Surgical Pathology Techniques and Specimen Handling)
 • ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ต่างๆในร่างกาย หลักพื้นฐานทางพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรคและพยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด และกลไกปฏิกิริยาตอบโต้ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองพื้นฐานต่อสิ่งที่มารุกเร้าในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกาย รวมทั้งการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ

  Structure and function of cells, basic pathology, etiology, pathology and pathogenesis, responsive mechanisms and adaptive responses to pathological conditions in molecular, cellular, tissue and organ levels

  Self enrolment: 680341 พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology)
 • ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

   

  Cell and tissue responses to pathological stimuli, etiology and factors contributing to disease, pathogenesis, pathology of musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular and lymphatic systems, endocrine system, respiratory system, gastrointestinal system, renal system and reproductive system

  Self enrolment: 680242 พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (Pathology for Thai Traditional Medicine)
 • 681303 มะเร็งวิทยา (Oncology) (1/2557)

  เซลล์ชีววิทยาระดับโมเลกุลของมะเร็ง สารก่อมะเร็ง กระบวนการก่อมะเร็งและการแพร่กระจาย  รวมถึงการตอบสนองต่อเนื้องอก มะเร็งและเซลล์ที่แปรรูป กลไกการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของเซลล์เนื้องอกและมะเร็ง

  Self enrolment: 681303 มะเร็งวิทยา (Oncology) (1/2557)
 • หลักพื้นฐานทางพยาธิวิทยา ปฏิกิริยาพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ต่างๆในร่างกายเมื่อเป็นโรคขึ้น สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคในคน พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีระ การปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ เทคนิคและวิธีการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา การพยากรณ์โรค

  The course deals with concepts in basic pathology relating to cells and tissue responses under pathobiological conditions such as alterations of cellular component and functions. Topics also include the etiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology and the body adaptation in pathological conditions. Technique and diagnostic methodologies of diseases as well as the prognosis are also incorporated in the course

  Self enrolment: 682201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน (Basic pathology)
 • 683213 General Pathology for Physical Therapy

  ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ การตายของเซลล์ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ การอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ความพิการแต่กำเนิด โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เนื้องอกและมะเร็ง

  Cell and tissue responses to pathological stimuli, cell death, etiology and factors contributing to disease, pathogenesis, pathology, inflammation, tissue repair, genetic disorders, congenital malformation, environmental pathology, infectious diseases, tumor and cancer

  Self enrolment: 683213 General Pathology for Physical Therapy