• หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

  Self enrolment: 680211 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Physiology for Health Sciences) 2/2560
 • 680213 Pathophysiology for Health Sciences 2/2560

  กลไกการทำงานที่นำไปสู่ภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์  ได้แก่  ความผิดปกติของเซลล์   ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ   ระบบไหลเวียนเลือด   ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร   ระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบสืบพันธุ์    โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปรับดุลในภาวะผิดปกติ   อาการ  อาการแสดงและภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดจากการสูญเสียหน้าที่ในการปรับดุล

  Self enrolment: 680213 Pathophysiology for Health Sciences 2/2560
 • หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติ ได้แก่    เซลล์   ระบบประสาท   ระบบกล้ามเนื้อ   ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินปัสสาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อและกระบวนการรักษาสมดุล 

  Self enrolment: 680219 สรีรวิทยาของมนุษย์  (Human Physiology) 2/2560
 • กลไกการเกิดความชรา และการชะลอวัยด้วยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางค์ การขจัดสารพิษในร่างกาย การนวดกระตุ้นผิวหนัง การผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ รูปแบบการออกกำลังกาย การนอนและการปรับพฤติกรรม

  Self enrolment: 68432959 การชะลอวัยเชิงบูรณาการ (Integrative Antiaging) (2/2560)
 • หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

  Self enrolment: 68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาล (Human Physiology for Nursing) (2/2560)
 • 680216 Medical Physiology II (2/2560)

  ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  ได้แก่  สรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด  สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร  สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ สมดุลของ น้ำ-เกลือแร่  กรด-ด่าง เมแทบอลิซึม และการควบคุมอุณหภูมิ สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์  การปรับตัวทางสรีรวิทยาในที่สูงและใต้น้ำ โดยจะเน้นกลไกและกระบวนการอย่างละเอียดระดับเซลล์และระดับโมเลกุล  เพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกาย  รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติ และผิดปกติ

  Self enrolment: 680216 Medical Physiology II (2/2560)