หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
30810159 Physics II Sec 301 (2/2560)Self enrolment
308108 Medical Physics (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
30810059 Physics I (Section 1 & 5) เทอม 1/2560Self enrolmentข้อมูล
30829459 Elementary Electronics Laboratory /2560Self enrolmentข้อมูล
30824359 Elementary Electronics 1/2560 Self enrolmentข้อมูล
30810059 ฟิสิกส์ 1 (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
30811659 ฟิสิกส์สําหรับการพยาบาล (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
30810059 ฟิสิกส์ 1 (ภาคฤดูร้อน/2559)Self enrolmentข้อมูล
30810659 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/2560Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
308108 Medical Physics 2/2559Self enrolmentข้อมูล
30810159 ฟิสิกส์ 2 (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
30811659 ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
30810059 Physics I 1/2559Self enrolment
308108 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Medical Physics) เทอม 2 ปีการศึกษา 2558Self enrolmentข้อมูล
308104 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 เทอม 2/2558Self enrolmentข้อมูล
308312 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 1/2558Self enrolmentข้อมูล
308211 กลศาสตร์ 1 เทอม 1/2558Self enrolmentข้อมูล
308103 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 (1/2558)Self enrolmentข้อมูล
308150 พลังงานเพื่อชีวิต (ภาคฤดูร้อนปี 2559) เริ่ม 30 พ.ค. 59Self enrolmentข้อมูล
308323 กลศาสตร์ควอนตัม 1 (2/2557)Self enrolmentข้อมูล