• ทักษะการฟัง พูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้าน นิเทศศาสตร์

  Self enrolment: 201113 English For Communication (ภาคเรียนที่ 1/2559)
 • ประวัติและวิวัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์

  กระบวนการผลิตภาพยนตร์

  การสื่อความหมายด้วยองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์

  รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

  Self enrolment: 207111 ภาพยนตร์เบื้องต้น Introduction to Film (ภาคเรียนที่ 1/2559)
 • การรู้จักตนเอง การพัฒนาจิตใจด้วยหลักศีลธรรมและจริยธรรม และมารยาทเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ข้อควรปฏิบัติเพื่อสำเร็จทางการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

  Self awareness; development of mind by codes of moral, ethics and manner for co-existence; guidelines for success in terms of education, work and living in society

  Self enrolment: 201115 ศิลปะในการดำรงชีวิต (Art of living) 1/2558
 • ประวัติและวิวัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ การสื่อความหมายด้วยองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์ รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน 

  Self enrolment: 207111 ภาพยนตร์เบื้องต้น (Introduction to Film) 1/2558
 • อภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มิได้ผลิตภายใต้วงจรอุตสาหกรรมภาพยนตร์เช่น
  ภาพยนตร์อาวองการ์ด ภาพยนตร์ศิลปะ ภาพยนตร์ทดลอง เป็นต้น
  ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไอเดียการขอทุน
  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต การเขียนบท การถ่ายทําและการตัดต่อ

  Self enrolment: 205221 ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ ภาษาและการสื่อสารในภาพยนตร์ (Theory and Principle Of Film) 1/2557
 • อภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มิได้ผลิตภายใต้วงจรอุตสาหกรรมภาพยนตร์เช่น
  ภาพยนตร์อาวองการ์ด ภาพยนตร์ศิลปะ ภาพยนตร์ทดลอง เป็นต้น
  ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไอเดียการขอทุน
  ขั้นตอนการเตรียมการผลิต การเขียนบท การถ่ายทําและการตัดต่อ

  Self enrolment: 205327 ภาพยนตร์นอกกระแส (Alternative Films ) 1/2557