รายวิชาทั้งหมด 
303351 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
30325259 เคมีวิเคราะห์ (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
303106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
30310159 เคมี 1 (อ.จอมใจ สุกใส) 1/2560Self enrolment
303102 เคมี 2 (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolment
303101 เคมี 1 (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
303371 Computer for Chemistry 2/2559Self enrolmentข้อมูล
303233 เคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry I) 2/2559Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303230 เคมีฟิสิกัล 1/2559Self enrolmentข้อมูล
303438 การจําลองโมเลกุล Molecular Modeling (ภาคเรียนที่ 1/2559)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303330 เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry II) ภาคเรียนที่ 1/2559Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303351 Instrumental Analysis (ภาคเรียนที่ 1/2559)Self enrolmentข้อมูล
303372 Computer for Chemistry 2/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303331 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry Laboratory I) 1/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303330 เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry II) 1/2558Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
303550 วิธีวิเคราะห์เคมีเชิงสเปคโตร (Spectrochemical Methods of Analysis) 2/2557Self enrolmentข้อมูล
303653 Selected Topic in Analytical Chemistry 3 (2/2557)Self enrolmentข้อมูล
303251Analytical Chemistry Laboratory 1/2558Self enrolment
303651 Selected Topics in Analytical Chemistry I (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
30310859 Basic Chemistry Laboratory (1/2559)Self enrolmentข้อมูล