•  ความหมายของจิตอาสา กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ   วงจรการดำเนินการกิจกรรม  กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี  การสร้างนวัตกรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง  ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม
  จิตอาสา

  Self enrolment: 402404 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer spirit for Social Development) 2/2559
 • ความหมาย แนวคิด หลักการ เกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ องค์ประกอบของวิชาชีพ พัฒนาการของวิชาชีพ ประวัติและผลงานดีเด่นของบุคคลในสาขาวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ หน่วยงานและองค์กรวิชาชีพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

  Self enrolment: 400102 Principles of Teaching Profession (ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี)
  • บูรณาการของพื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนลยีการศึกษา รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่สำคัญทางการศึกษาและการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา

  Integration of education foundations , such as educational philosophy, educational psychology, educational sociology, educational economics, history of education, and educational technology, including the major concepts and thinking in education and intellectual development, systematic analysis under the education foundations

  Self enrolment: 402672 Advanced Foundations of Education หลักและพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง (1/2559)
 • ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม การประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

  Studies and coursework investigate the definition, principles, guidelines, importance, and operational guidelines relating to the concept of sufficiency of economy to self and social development. Sufficiency economy -- a royal idea and initiative, is a project whose main objective aims to strengthen and improve social development by careful application of knowledge to improve the quality of life and well-being of all citizens.

  Self enrolment: 402403 Sufficiency Economy and Social Development หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (1/2560)
 • หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนำเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการนำเสนอ สื่อประสมกับการนำเสนอ ฝึกทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

                  Studies and coursework investigate the principles and techniques for developing good communication and presentation skills and examines the use of presentations in a variety of situations and occasions. Introduce students to the theories and concepts of personalities and presentation; creative ideas and presentation; target groups and presentation; specific qualification of media and presentation, mixed media and presentation; practices for skills on creative presentation.

  Self enrolment: 400101 Philosophy and Concept of Education ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา (1/2557)