หน้า:  1  2  3  ()
รายวิชาทั้งหมด 
502231 Fluid Mechanics for Chemical Engineering กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมเคมี 1/2560Self enrolment
512203 Biology for Environmental Engineering (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
502451 Unit Operations Laboratory II 1/2560Self enrolmentข้อมูล
50220259 เคมีอินทรีย์และอินทรย์ชีวภาพ (1/2560)Self enrolment
510103 English for Engineering 1/2560Self enrolment
502466 Chemical Engineering Economics (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
50620259 Fundamental of engineering materials (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
50620159 Transport phenomena in material processing (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
502341 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 1/2560Self enrolment
502465 การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี (1/2560)Self enrolment
50210159 เคมีสำหรับวิศวกร (1/2560)Self enrolment
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering (1/2560)Self enrolment
522412 Instrumentation for Chemical Process Measurement and Control (ภาคฤดูร้อน 2559)Self enrolmentข้อมูล
502305 Environmental Chemistry and Biology 2/2559Self enrolmentข้อมูล
502375 Polymer Laboratory 2/2559Self enrolmentข้อมูล
502351 Unit Operations Laboratory I (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
502306 Environmental Chemistry and Biology Laboratory 2/2559Self enrolmentข้อมูล
502332 Mass Transfer 2/2559 (อ.piyachat)Self enrolmentข้อมูล
502374 Principles of Polymer Chemistry 2/2559Self enrolmentข้อมูล
502332 Mass Transfer 2/2559Self enrolment