รายวิชาทั้งหมด 
24522259 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ (Presentation and Training in Information Work) 2/2560 กลุ่มพุธเย็นSelf enrolmentข้อมูล
24522259 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ (Presentation and Training in Information Work) 2/2560 กลุ่มพุธเช้าSelf enrolmentข้อมูล
24522259 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ (Presentation and Training in Information Work) 2/2560 กลุ่มจันทร์เช้าSelf enrolmentข้อมูล
24527659 Information Systems Analysis and Design (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
245273 ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม (1/2560)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
245275 การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส (1/2560)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
245376 การโปรแกรมในงานสารสนเทศ (1/2560)Guest accessSelf enrolmentข้อมูล
245375 Information Systems Analysis and Design (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
245273 Network and Telecommunication System (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
245214 Printing and Publishers (2/2560)Self enrolment
245351 Classification of Information Resources (1/2560)Self enrolment
245358 Cataloging of Information Resources (2/2560)Self enrolment
24537159 Database Management Self enrolment
245315 ธุรกิจสารสนเทศ (1/2558)Self enrolmentข้อมูล
245352 245352 การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 2/2557Self enrolmentข้อมูล
245215 สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
245371 การจัดการฐานข้อมูบสำหรับงานสารสนเทศ 1/2557Self enrolmentข้อมูล
245251 การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 1/2557Self enrolmentข้อมูล
245106 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 1/2557 Self enrolmentข้อมูล